ඔබේ පුවත් අපට ලියන්න!

ඔබේ පුවත් අපට ලියන්න!

ඔබේ පුවත් අපට ලියන්න!
රැජිනිය සමග ඔබේ දැන්වීම් පලකරන්න

රැජිනිය සමග ඔබේ දැන්වීම් පලකරන්න

රැජිනිය සමග ඔබේ දැන්වීම් පලකරන්න

The Top Management

Indika Wijekoon Kannangara
Chairman
Master of Public Management (SLIDA)
Director in Largest Multinational Corporate Retailer
Padmini Dissanayake
Managing Director
FCA, B Sc Business Administration (Hons) (University of Sri Jayawardenepura)
Founder Kandy Rivers Edge Nature Resort/Financial Controller/Entrepreneur
Tilak Dissanayake
Director
B Sc Business Administration (University of Sri Jayawardenepura), CBA,
Managing Director in Hospitality Industry/Business Consultant/Entrepreneur
Saliya Senarathne
Chief Operating Officer
Specialist in Marketing & Advertising
B Sc (University of Ruhuna), Dip in A.E.A.A (University of Colombo)
G. Wickramage
Consultant

AMCIPM, MCPM, MAHRP, Dip in Marketing, USJP

Geeth Gunasekara
Editor
BA, University of Kelaniya, Dip of Mass Media, University of Colombo
Senior Journalist,