රුධිර පීඩනය අඩුකර ගන්න බුද්ධාගමෙන් විසඳුමක්

රුධිර පීඩනය අඩුකර ගන්න බුද්ධාගමෙන් විසඳුමක්

කාමය සහ රාගයෙන් තොරව ආදරයක් ඇතිවිය හැකිද ?

කාමය සහ රාගයෙන් තොරව ආදරයක් ඇතිවිය හැකිද ?

අනේ Sorry  කියල කිව්වම ඔක්කොම ඉවරද ?

අනේ Sorry කියල කිව්වම ඔක්කොම ඉවරද ?

ඉෂ්ට දේවතාවන් යනු කවුද?

ඉෂ්ට දේවතාවන් යනු කවුද?

ඔබත් අනුන්ට පව් අනුමෝදන් කරන කෙනෙක්ද ?

ඔබත් අනුන්ට පව් අනුමෝදන් කරන කෙනෙක්ද ?

ඔබ ඔබේම සිතේ රූකඩයක්ද?

ඔබ ඔබේම සිතේ රූකඩයක්ද?

තෙරුවන් ගුණ භාවනාව

තෙරුවන් ගුණ භාවනාව

කැලණි පෙරහරේ යටගියාව

කැලණි පෙරහරේ යටගියාව

ශෝකය සහ කලකිරීමෙන් මිදෙන්නේ මෙහෙමයි

ශෝකය සහ කලකිරීමෙන් මිදෙන්නේ මෙහෙමයි

පවින් වැළකීමට හොඳම ක්‍රමය

පවින් වැළකීමට හොඳම ක්‍රමය