කාන්තා හිංසනයට ලැබෙන දඬුවම් ගැන දන්නවාද?

කාන්තා හිංසනයට ලැබෙන දඬුවම් ගැන දන්නවාද?

ඔබත් දිනදාපු චෙක්පත් වංචාවකට හසුවුනාද ?

ඔබත් දිනදාපු චෙක්පත් වංචාවකට හසුවුනාද ?

මුල් ඔප්පුව නැති ඉඩමක් මිලදී ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ?

මුල් ඔප්පුව නැති ඉඩමක් මිලදී ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ?

ඔබේ නිවස ඉදිරිපිටත් ගේට්ටුව අවහිර වනයේ වාහන නතර කරනවාද?

ඔබේ නිවස ඉදිරිපිටත් ගේට්ටුව අවහිර වනයේ වාහන නතර කරනවාද?

ඔබේ මායිම් වැටත් දවසින් දවස ඇවිදින එකක්ද ?

ඔබේ මායිම් වැටත් දවසින් දවස ඇවිදින එකක්ද ?

අසත්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත්කර ඔබව අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ?

අසත්‍ය චෝදනා ඉදිරිපත්කර ඔබව අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ?

ඔබ සැකකරුවකුගේ ඇපකරුවෙක්ද?

ඔබ සැකකරුවකුගේ ඇපකරුවෙක්ද?

ඇප නැතිවීමට හේතු මෙන්න

ඇප නැතිවීමට හේතු මෙන්න

ඇප නැති නඩුවකට පැටළුනොත් මොකද කරන්නේ ?

ඇප නැති නඩුවකට පැටළුනොත් මොකද කරන්නේ ?

ඔබට එරෙහිව සිවිල් නඩුවක් පැවරුවොත් ?

ඔබට එරෙහිව සිවිල් නඩුවක් පැවරුවොත් ?