මිරිස් වවනවා නම් මෙන්න නිවැරදිම ක්‍රමය

මිරිස් වවනවා නම් මෙන්න නිවැරදිම ක්‍රමය

ගෙවත්තේ ඉඩ නැත්තම් පස් බෝලවල පැල සිටවමු

ගෙවත්තේ ඉඩ නැත්තම් පස් බෝලවල පැල සිටවමු

අතේ පිච්චියක් නැතිනම් පිච්ච වවලා සල්ලි මල්ලක් හොයමු

අතේ පිච්චියක් නැතිනම් පිච්ච වවලා සල්ලි මල්ලක් හොයමු

ගමනට බිමනට, කාර්යාලයට බෑග් එකක් ගෙදරදීම මසා ගමු

ගමනට බිමනට, කාර්යාලයට බෑග් එකක් ගෙදරදීම මසා ගමු

නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු

නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු

ස්වයං රැකියාවක් ලෙස රෝස පැළ අලෙවි කරමුද?

ස්වයං රැකියාවක් ලෙස රෝස පැළ අලෙවි කරමුද?

පවුලේ සැමට  ආදරේ දක්වන ඉතා කීකරු සුනඛ සුරතලා

පවුලේ සැමට ආදරේ දක්වන ඉතා කීකරු සුනඛ සුරතලා

රතුලූණුවල ගණන් අහල ඇස් රතුනොවන්නට නම්

රතුලූණුවල ගණන් අහල ඇස් රතුනොවන්නට නම්

O/L   පාස් අයටත් දැන් උපාධියක් ගන්න පුලුවන්

O/L පාස් අයටත් දැන් උපාධියක් ගන්න පුලුවන්

ගෙවත්තක් නැතත් ගෙදර එළවලු හදන අලුත්ම ක්‍රම

ගෙවත්තක් නැතත් ගෙදර එළවලු හදන අලුත්ම ක්‍රම