පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් සිය බිරියන් ගැන කියන කතා

පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් සිය බිරියන් ගැන කියන කතා

කාන්තාවන්ට එකමුතුව වැඩ කරන්න බැරිද?

කාන්තාවන්ට එකමුතුව වැඩ කරන්න බැරිද?

මොකක්ද මේ ZOOM ඇප් එක ?

මොකක්ද මේ ZOOM ඇප් එක ?

කන්‍යාභාවය ගැන ඇත්තම කතාව

කන්‍යාභාවය ගැන ඇත්තම කතාව

ධනවතෙක් වෙන්න නම් මේ පුරුදු අත් හරින්න

ධනවතෙක් වෙන්න නම් මේ පුරුදු අත් හරින්න

ඔබත් ආදරය අහිමිව හඬා වැළපෙනවාද?

ඔබත් ආදරය අහිමිව හඬා වැළපෙනවාද?

ආදරයේ උණුසුම ළඟ දුක දැනෙන්නෙ නෑ

ආදරයේ උණුසුම ළඟ දුක දැනෙන්නෙ නෑ

මගේ සතුට ඔබ ගන්න – ඔබේ සතුට මට දෙන්න

මගේ සතුට ඔබ ගන්න – ඔබේ සතුට මට දෙන්න

කොරෝනා අස්සේ අකුණුත් එනවා

කොරෝනා අස්සේ අකුණුත් එනවා

අවදානම පෙන්වාදී නොඑන ගමන් ගිය වෛද්‍යවරයා

අවදානම පෙන්වාදී නොඑන ගමන් ගිය වෛද්‍යවරයා