රුවත් නීරෝගිකමත් රැකදෙන ගුවාෂා සත්කාරය

රුවත් නීරෝගිකමත් රැකදෙන ගුවාෂා සත්කාරය

එක් සතියක් තුළ පිරිමින් ගණනාවක් ඇසුරුකළ පාසල් සිසුවියක්

එක් සතියක් තුළ පිරිමින් ගණනාවක් ඇසුරුකළ පාසල් සිසුවියක්

දරුවන් නෑ කියලා දුක්වෙමින් ඉන්න එපා

දරුවන් නෑ කියලා දුක්වෙමින් ඉන්න එපා

පාසල් පටන් ගත්තාම දරුවා පාසලට යවන්න බයයිද?

පාසල් පටන් ගත්තාම දරුවා පාසලට යවන්න බයයිද?

මව කෙරෙහි ඇති තරහව නිසා බඩු මුට්ටුවලින් පළිගත් දරුවෙක්

කොරෝනා තිබියදීම වැඩ පටන්ගන්නේ මෙහෙමයි

කොරෝනා තිබියදීම වැඩ පටන්ගන්නේ මෙහෙමයි

ගර්භණී බව හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

ගර්භණී බව හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

දරුවන්ට වැළඳෙන තවත් වසංගතයක් හිස ඔසවයි

දරුවන්ට වැළඳෙන තවත් වසංගතයක් හිස ඔසවයි

දරුවන්ට බෙහෙත් විදිනවා නම් මේ උපදෙස් අමතක කරන්න එපා

දරුවන්ට බෙහෙත් විදිනවා නම් මේ උපදෙස් අමතක කරන්න එපා

ඔබටත් මානසික ආතතියද?

ඔබටත් මානසික ආතතියද?