කොරෝනා නිසා ජපානයට ඔලිම්පික් අහිමි වෙයිද?

කොරෝනා නිසා ජපානයට ඔලිම්පික් අහිමි වෙයිද?

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු පළමුවරට විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය අවලංගු කරයි

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු පළමුවරට විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය අවලංගු කරයි

කොරෝනා නිසා කල්දැමූ ඔලිම්පික් උළෙලට දින තීන්දු වෙයි

කොරෝනා නිසා කල්දැමූ ඔලිම්පික් උළෙලට දින තීන්දු වෙයි

හැමදේම අමතක වෙන අයට මතකය වැඩිකරන යෝග ක්‍රමයක්

හැමදේම අමතක වෙන අයට මතකය වැඩිකරන යෝග ක්‍රමයක්

දකුණු ඇලයට හැරී නිදා ගැනීමෙන් වාසි රැසක්

දකුණු ඇලයට හැරී නිදා ගැනීමෙන් වාසි රැසක්

පියයුරු එල්ලා වැටීම වළකන යෝගාසනයක්

පියයුරු එල්ලා වැටීම වළකන යෝගාසනයක්

මේද දියකරන- සිරුර හැඩකරන පහසු ක්‍රමයක්

මේද දියකරන- සිරුර හැඩකරන පහසු ක්‍රමයක්

ඔලිම්පික් ගිය අම්මා දුවට පරදියිද?

ඔලිම්පික් ගිය අම්මා දුවට පරදියිද?

ඇල්ෆා තරංග සමගින් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගන්නා හැටි

ඇල්ෆා තරංග සමගින් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගන්නා හැටි

උස මදිද ?   මෙන්න හොඳම විසඳුමක්

උස මදිද ? මෙන්න හොඳම විසඳුමක්